You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fitaza w żywieniu drobiu - część I

Rynek enzymów to szybko rozwijający się segment rynku dodatków paszowych. W 2018 r. wartość światowego rynku enzymów paszowych osiągnęła wartość 1,18 mld USD. Szacuje się, że do 2022 r. jego wartość przekroczy 1,5 mld USD, przy wzroście CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) pomiędzy 7,0% a 7,5% w latach 2016-2022.Liczby te obrazują jak duże znaczenie w żywieniu zwierząt zwłaszcza monogastrycznych ma aplikacja enzymów paszowych.

Czytaj dalej

GMO w pigułce

Z definicji (Dz. U. 2001 Nr 76 poz. 811) genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) stanowią jednostkę biologiczną (z wyłączeniem człowieka), w której materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych. Powstają one wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji genetycznej. Rośliny i nasiona genetycznie modyfikowane (GM) posiadają wbudowany do genomu, pozyskany od innego organizmu fragment informacji genetycznej, tzw. transgen. Jego wprowadzenie pozwala na szybkie i precyzyjne uzyskanie materiału o założonych cechach, takich jak: odporność na herbicydy (czyli chemiczne środki ochrony roślin), szkodniki, choroby wirusowe, grzybowe, bakteryjne, niekorzystne warunki środowiska (zasolenie gleby, mróz, susza, metale ciężkie). Ponadto proces ten pozwala na poprawę lub nadanie nowych cech jakościowych organizmów (głównie warzyw i owoców).

Czytaj dalej

Fitaza w żywieniu drobiu - część II

W komórkach roślinnych fityniany występują głównie w formie fityny – soli potasowych i magnezowych, rzadziej wapniowych. Ich rozmieszczenie w ziarniakach i nasionach różni się pomiędzy roślinami. W przypadku roślin jednoliściennych (pszenica, jęczmień, ryż) fityniany zlokalizowane są głównie w warstwie aleuronowej, z kolei w kukurydzy ponad 80% występuje w bielmie. Natomiast w nasionach roślin strączkowych fityniany akumulują się w liścieniu, a wewnątrz nasion soi są rozmieszczone równomiernie. Różnice pomiędzy roślinami występują także w samej zawartości kwasu fitynowego, która w zbożach waha się od 0,5 do 2,0%.

Czytaj dalej