You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Jednymi ze strategicznych celów Wytwórni PIAST PASZE są: doskonalenie jakości wyrobów oraz ich innowacyjność. Aby móc realizować powyższe założenia wszystkie zakłady produkcyjne posiadają własne laboratoria chemiczne, w których stałej kontroli i ocenie poddawana jest jakość surowców paszowych oraz produktów gotowych.

Ponadto, w 2009 roku zostały podjęte działania, które miały na celu doprowadzenie do utworzenia w ramach struktur wytwórni Specjalistycznego Laboratorium Badawczego oraz uzyskania statusu Jednostki Doświadczalnej. Zwieńczeniem tych starań w 2010 roku była pozytywna Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wpisaniu Specjalistycznego Laboratorium Badawczego do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. Możliwość prowadzenia badań oraz testów, pozwala na weryfikację zakładanych celów w ramach projektowania nowych i ulepszania już istniejących wyrobów, zanim trafią one do szerokiej produkcji. Dzięki temu mieszanki paszowe oferowane przez Wytwórnię PIAST PASZE charakteryzują się najwyższą jakością i pozwalają uzyskiwać najlepsze wyniki produkcyjne. Badania na zwierzętach, przeprowadzane w Specjalistycznym Laboratorium Badawczym, obejmują w szczególności ocenę wpływu czynnika doświadczalnego na zaspokajanie potrzeb żywieniowych zwierząt, cechy użytkowe, dobrostan oraz strawność składników pokarmowych. Doświadczenia przeprowadzane są w boksach umieszczonych w standardowym kurniku (hali produkcyjnej). Każdy test jest założony w układzie całkowicie losowym, a powtórzenia (boksy) przydzielane są do grup w sposób zapewniający ich równomierny (jednorodny) rozkład w kurniku. Pozostała część hali jest również wypełniana kurczętami, które nie biorą udziału w doświadczeniu. Ten zabieg jest konieczny w celu zapewnienia warunków, jak najbardziej zbliżonych do tych, występujących w standardowym cyklu produkcyjnym.

Dodatkowo, w ramach działalności badawczo-rozwojowej firma PIAST PASZE angażuję się w projekty naukowe. Jednym z takich projektów jest GUTFEED, w którym firma PIAST PASZE jest liderem. Wraz z konsorcjum, w którego skład wchodzi wiele jednostek naukowych były prowadzone badania innowacyjnych produktów i technologii w zakresie żywienia drobiu. Celem projektu była poprawa wyników odchowu i jakości mięsa drobiowego przy równoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Projekt był realizowany w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTARTEG i był finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Firma PIAST PASZE bierze również udział w projekcie HoloFood, realizowanym w ramach programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORIZON 2020. Projekt ma na celu poprawę ilości, jakości i bezpieczeństwa produkowanej żywności, a także zrównoważony rozwój produkcji żywności przy zachowaniu wysokiego dobrostanu zwierząt.